Bài đăng

Nam phi công người Anh đã được bơm rửa màng phổi, đã tìm thấy người thân